Pscologia

La psicologia és la ciència de la ment i del comportament; especialment, estudia la constitució, el comportament i els estats de consciència de la persona humana.
A IDP ens apropem a tu per entendre't.

Psicologia Clínica Adults

En la població adulta la probabilitat de patir un desajust emocional o psicològic és elevada al llarg de l’existència individual per la combinació de predisposicions personals i condicions precipitants.
Desglossar el ventall del nostre camp d’intervenció en aquest segment de la població implicaria detallar gran part del sistema de classificació de les malalties, però a grans trets les intervencions més freqüents comprenen:

 • Trastorns d’ansietat: fòbies, estrès, obsessions, compulsions, ...
 • Trastorns de l’estat d'ànim (depressions)
 • Desajust i inseguretat personal
 • Trastorns sexuals
 • Trastorns de la personalitat
 • Trastorns de la son (insomni)
 • Trastorns del control d’impulsos alimentaris
 • Addiccions (a internet, tabaquisme, alcoholisme, ...)


També intervenim en:

 • Problemes de relació de parella
 • Problemes familiar
 • Problemes de relació interpersonal


De manera més específica altres àrees d’intervenció són:

 • Tractament del Dol

El dol és un sentiment normal que l'ésser humà experimenta davant la pèrdua d’allò que estima. Amb el temps apareix l'elaboració del dol que ha de permetre adaptar-nos a la nova situació i tornar progressivament a la vida normal.

De vegades els mecanismes d'adaptació fallen i el dol, per la intensitat o per la durada, pot abocar-nos a un procés patològic. Com a psicòlegs tenim entre les nostres funcions:

 • Identificar els pacients o familiars que puguin patir alteracions psicològiques
 • Donar suport al pacient i als seus familiars en l’afrontament de la malaltia i en el seu tractament en les diferents fases
 • Potenciar la qualitat de vida durant tot el procés mòrbid

Psicologia Clínica Infantil

Aquesta secció centra el seu punt de mira en aquells trastorns que afecten als nens i nenes, infants o adolescents, en el decurs de la seva evolució psicològica, i que tant preocupen als pares, a l’incidir en l’ajust emocional, la integració social i l’evolució personal i acadèmica.

Entre d’altres es poden enumerar els següents:

 • Trastorns de la conducta, pertorbadors i no pertorbadors.
 • Pors.
 • Ansietat.
 • El nen hiperactiu, al que les alteracions del comportament l’afecten seriosament i comprometen la seva evolució emocional i acadèmica.
 • TDA
 • El nen agressiu.
 • El nen negativista.
 • Trastorns de la conducta per ansietat a la infància i a l’adolescència:
  • Per conflictes en l’àmbit familiar.
  • Per separació i ruptura de la família.

 • Trastorns de la conducta alimentària.
 • Trastorns de l’elimintació:
  • Control de l’orina, de dia o de nit (enuresi)
  • Control de la defecació (encopresi)

 • Trastorns per tics.
 • Dificultats d’aprenentatge.
 • D’altres.

Psicologia Escolar

Aquesta secció té el seu àmbit d’intervenció en l’entorn escolar i educatiu. Considerem que tot procés educatiu dirigit als infants i als joves ha de tenir en compte un seguit de factors, entre els quals hi sobresurten els de caire psicològic, pedagògic, familiar i socio-cultural.

Les àrees de la nostra intervenció es centren en el camp assistencial, d’avaluació i de formació (tant als pares com als alumnes).<

Avaluació psicopedagògica

Reeducacions i Reforç terapèutic:

Suposa una tasca molt concreta des del punt de vista psicopedagògic, estimular i intensificar l’ensenyança que per circumstàncies especials no és considerada per l’educació normal. Recuperar les funcions afectades de trastorn, disfunció o immaduresa, amb la finalitat de normalitzar l’infant que s’hi veu afectat.

En podem esmentar:

 • Reeducació psicomotriu.
 • Reeducació del llenguatge.
 • Reeducació de les matèries instrumentals.
 • Dislèxia.
 • Disgrafia.
 • Discalculia.

La peculiaritat d’aquest camp implica l’estudi dels factors que incideixen en l’aprenentatge acadèmic des d’una perspectiva pluricausal, en la què es valoren aspectes instrumentals, familiars, grupals, personals, escolars, etc. a fi de possibilitar la recuperació dels dèficits.

Els trastorns més habituals a tractar són:

 • Trastorns del desenvolupament.
 • Trastorns de les habilitats acadèmiques.
 • Trastorns de les habilitats motrius.
 • Atenció i memòria.
 • Altres

Serveis a les escoles:

 • Informes psicopedagògics.
 • Informes d’orientació.
 • Individuals i de grup.
 • Assessorament tutorial.
 • Orientació a pares i professors.

Psicologia Jurídica

Elaboració d'Informes Pericials

De la relació entre la Psicologia i el Dret apareix la Psicologia Jurídica que tracta els fenòmens psicològics, conductuals i relacionals lligats al comportament legal de les persones. La nostra empresa també ofereix aquests serveis, ja sigui en l’àmbit familiar, civil o penal, amb l’assessorament i pericials en l’àmbit judicial; avaluació i intervenció en els processos de separació i divorci, avaluació i tractament de víctimes, etc.